Social- och hälsovård

Som tur gick vårdreformen inte igenom!

Vi behöver en vårdreform som utvecklar de befintliga strukturerna.

Olika modeller i olika delar av landet för att trygga vården i hela landet

Sjukvårdsdistrikten finns redan. Ge dem bredare axlar.

Vården ska hålla hög kvalitet och det ska satsas mer på den preventiva vården.

Samarbetet mellan primär- och specialsjukvården ska fördjupas.

Genuint tvåspråkiga enheter skall finnas i Nyland.

Viktigt att jobba emot arbetsoförmåga och förbättra psykisk hälsa.

Munhälsovården ska vara en viktig del av hälsovården.

Man måste jobba för att personalen ska vara nöjd och välmående

Fler läkare till hälsocentralerna.

Mera pengar behövs för den medicinska forskningen.